با سلام
وضعیت سر در حین نگاه کردن به گوشیهر ۱۵ درجه ۱۵ کیلو ۳۰درجه ۱۸کیلو،۴۵ درجه ۲۲کیلو و هر ۶۰درجه که گردنتان خم باشد ۲۷ کیلو نیروبه مهره گردنتان تان وارد میشود.