مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید برای استفاده از امکانات کامل انجمن عضو شوید

عضویت

Correspondence to Tetsuro Tsujimoto, MD, PhD, Department of Diabetes, Endocrinology, and Metabolism, Center Hospital, National Center for Global Health and Medicine, 1 21 1 Toyama, Shinjuku ku, Tokyo 162 8655, Japan