مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید برای استفاده از امکانات کامل انجمن عضو شوید

عضویت

Piroxicam, a traditional non steroidal anti inflammatory drug NSAID causes apoptosis by ROS mediated Akt activation