سلام ضمن تشکر اینجانب باتوجه به اطلاعات اندکم درخصوص گوشیها خواهشمنداست سوالات وجوابهارا به زبان ساده تری انتشار فرمایند .ازمساعدت شماسپاسگزارم .