سلام

ولوم بالا نگه داشته کابل P999وصل کنید درایور نصب شد دیواس شناخت کافیه ریست FRP بزنید
عرض 15 ثانیه....