شما اگه سطح اطلاعات در حد ابتدایی بوده دلیل نمیشه که به ادمین توهین بشه این روش بارها تست شده جواب داده ولی برای جلوگیری از دسترسی کاربران خونگی سربسته گفته شده اقای با...